Vápnění pro optimální start

Vápník stabilizuje půdní strukturu a zvyšuje pórovitost. Řepka se počítá k plodinám, které reagují na vápnění velmi pozitivně.  To má následující důvody: 

  • Vápník není pouze prvkem důležitým pro vybalancování optimální půdní reakce (pH), ale také důležitým makrolementem, který je důležitý pro stabilitu buněčných stěn, zajišťuje semipermeabilitu buněčných membrán, podílí se na pufračních mechanismech buňky (neutralizuje kyseliny) a podílí se na důležitých enzymatických reakcích.  Vápník je nezbytný pro tvorbu a růst kořenů.
  • Deficience vápníku zastavuje růst kořenů a způsobuje jejich nekrotizaci. V případě řepky ozimé způsobuje zaškrcení vzrůstného vrcholu a jeho zalomení.  
  • Vápník stabilizuje půdní strukturu a zvyšuje pórovitost, což umožňuje zlepšit hospodaření s vodou, kyslíkem a kysličníkem uhličitým, redukuje riziko zamazání a zlepšuje pohyb techniky na poli. Řepka může tyto přednosti zvláště dobře využít pro rychlý rozvoj kořenového systému na podzim. 

Graf: Dostupnost živin v závislosti na pH hodnotě
 Graf: Dostupnost živin v závislosti na pH hodnotě

  • Vápnění dodává důležité živiny (Ca, Mg,…) a zlepšuje zvýšením pH přístupnost dalších živin jako N, P a K. Zvláště fosfor nebude po vápnění přeměňován do hůře přístupných forem. Při optimálních hodnotách pH  6-7 je přístupnost P nejvyšší, a také pro řepku je toto rozpětí pH nejpříznivější. Právě neutrální až slabě kyselé pH zvyšuje efektivnost využití živin.
  • Vápněním se podporuje půdní život (mikroorganismy, dešťovky a jiné), to vede např.  k rychlejšímu rozkladu slámy, k tvorbě cenných humusových vazeb a ke zlepšení růstu kořenů.
  • Použitá forma vápníku může podpořit fytosanitární účinky např. proti slimákům, dřepčíkům nebo nádorovitosti.

Jaký vápník a pro jaké účely?

Pro udržení optimálního  pH (udržovací vápnění), zásobení potřeb rostlin (hnojení), pokrytí snížení obsahu vápníku v půdě vlivem vymývání či pro eliminaci okyselení způsobeného používáním kyselých hnojiv má uhličitan vápenatý (vápenec) dostatečnou rychlost účinku. Rozmetání může být provedeno přímo na strniště, to znamená, že vápník je rozložen rovnoměrně v ornici.

Pro ozdravení velmi kyselých půd a rychlé zvýšení pH na optimální úroveň (zvýšení půdní úrodnosti) se používá na půdách těžkých a středních pálené vápno (meliorační vápnění).