log

Testování odrůd není jednoduchá záležitost

Úřední registrační řízení plodin probíhá v mnoha zemích. Omezené množství znaků (výnos, obsah oleje, výška rostlin atd.) nedostačuje k úplné charakteristice odrůdy a stanovení pěstební technologie. Proto v NPZ, vedoucí firmě ve šlechtění řepky, která je společníkem firmy RAPOOL, vytvořili v roce 2005 vlastní pokusnou síť v Německu.

 

Úřední registrační řízení plodin probíhá v mnoha zemích. V případě řepky tyto zkoušky obvykle poskytují základní informace o výnosu, obsahu oleje, výšce rostlin popřípadě další. Omezené množství znaků nedostačuje k úplné charakteristice odrůdy a stanovení pěstební technologie. Proto v NPZ, vedoucí firmě ve šlechtění řepky, která je společníkem firmy RAPOOL, vytvořili v roce 2005 vlastní pokusnou síť v Německu. Tato síť se zabývá aktuálními problémy pěstování řepky a snaží se klasifikovat zkoušené hybridy nejlepším možným způsobem, aby bylo možno získat kompletní obraz o hybridu na základě informací, které jsou sbírány celý rok. Toto je primární výhodou pro zemědělce, kteří tak mohou získat znalosti a zkušenosti RAPOOLu týkající se nových odrůd.

Pokusná síť RAPOOLu pro váš úspěch – jaký je vliv zpracování půdy, termínu setí, hnojení N nebo technologie sklizně?

Obecné podmínky pro úspěšné pěstování řepky se stávají stále obtížnější. Není to jen v důsledku různých extrémů počasí, jako jsou jarní sucha a v létě extrémní vedra. Také politické a sociální trendy ovlivňující pěstování řepky. Mezi nimi jsou restrikce v hnojení, které jsou uplatňovány v některých evropských zemích a zvláště zákaz insekticidního moření neonikotinoidy, které platí od roku 2014/2015.

Naše dlouhodobé pokusy vykazují zřetelné ročníkové rozdíly mezi různými termíny setí, úrovněmi hnojení dusíkem či zpracováním půdy. Neexistuje

Šlechtitelská stanice Hohenlieth, Německo
 Šlechtitelská stanice Hohenlieth, Německo
proto žádný univerzální návod na optimální vedení porostu řepky. Zatímco ročníky 2015, 2018 a 2019 byly s nejvyššími výnosy po normálních termínech setí do konce srpna, v letech 2016 a 2017 bylo nejvyšších výnosů dosaženo v případě pozdních termínů setí (první týden v září). Velmi až extrémně pozdní termíny setí (polovina/konec září) se projevily negativním vlivem na výnos kvůli krátkému období vegetace do nástupu zimy, které umožnilo pouze slabý vývoj porostů řepky, zejména však kořenového systému. Ale na druhé straně se opoždění výsevu na podzim projevilo nižším poškozením chorobami a škůdci, protože chladné počasí na podzim brzdilo jejich vývoj.

Pokud jde o zpracování půdy, odrůdy nedávají přednost konkrétní technologii zpracování. Místní podmínky jako typ půdy, vláhově poměry a termín setí jsou však velmi důležité. Orba není nejlepším zpracováním půdy do všech půdních podmínek z hlediska vláhových poměrů, půdního druhu (zrnitostního složení) nebo protierozních opatření. Existují další technologie zpracování adaptované na konkrétní požadavky farmářů, mezi které patří strip till, hloubkové kypření nebo redukované zpracování půdy. Negativní vliv může mít mělké zpracování půdy z hlediska utužení půdy, které omezuje růst kořenů do hloubky.

S výnosovým progresem nových hybridů jsme pozorovali také reakci jednotlivých odrůd na intenzitu hnojení dusíkem.

Několik let jsme v našich pokusech zkoušeli dvě různé intenzity hnojení (120 a 170 kg N/ha). Zatímco se v dřívějších letech vyšší dávky dusíkatého hnojení projevily vyšším výnosem, v posledních letech nevedly vyšší dávky dusíku automaticky k dosažení vyššího výnosu a zisku. Sklizeň v roce 2019 prokázala, že nové hybridy jsou schopné realizovat vyšší zisk dokonce při nižších dávkách dusíku. Minulé ročníky 2018 a 2019 byly silně ovlivněny klimatickými extrémy jako pozdní mrazy na jaře, dlouho trvající sucha a vlny veder během dozrávání. Tyto podmínky odrůdám nastavují limity a dávají nám možnost provést selekci pro několik trhů v Evropě. Důležité zlepšením, respektive šance na zvýšení výnosů na trzích v Evropě se skrývá v TuYV rezistentních odrůdách. Pojďme se podívat na to, jaké jsou k tomu důvody. 

Resistence viru TuYV dodává větší sílu, odolnost a výnos

V současné době se setkáváme se stále větším rozšiřováním viru žloutenky vodnice (TuYV) v důsledku vyšších teplot na podzim, rozšiřování technologií redukovaného zpracování půdy, aplikace pravidel greeningu (hostitelé mšic) a chybějící ochrany rostlin (moření) proti mšici broskvoňové, hlavnímu přenašeči viru.  Riziko infekce může být redukováno trvalými opatřeními v polní hygieně (eliminace výdrolu řepky) a osevním postupem (vyloučení mezihostitelů viru v předplodinách řepky), ale také pěstováním nových odrůd rezistentních TuYV. TuYV rezistence nových hybridů je spolehlivou ochranou před redukcí výnosů způsobených infekcí rostlin. Tyto nové hybridy navíc vykazují v porovnání s konvenčními hybridy silný nárůst rostlinné hmoty již na podzim. Výhodou pro pěstitele je tak širší seťové okno a možnost pozdních zásevů. Zároveň existují nové TuYV hybridy poskytují další výhody, které by neměl pěstitel přehlížet.

Dokonce i za zvláště obtížných podmínek pro pěstování jsou TuYV rezistentní odrůdy schopny projevit svůj vysoký výnosový potenciál.  To jsme vypozorovali na základě registračních pokusů v různých zemích a v našich vlastních technologických pokusech. Graf 1 prezentuje výsledky našich technologických pokusů z roku 2019 v závislosti na termínu setí (normální, pozdní, extrémně pozdní) a různých dávek dusíku (120 kg N/ha nebo 170 kg N/ha).

Na základě výsledků byl prokázán jasný výnosový přínos TuYV genetiky, která prokazuje své výhody zvláště za extrémních podmínek (velmi pozdní termíny setí a redukovaná intenzita hnojení dusíkem).  Na základě složitých klimatických podmínek ročníku 2018/2019 jsme mohli pozorovat, že moderní hybridy s TuYV rezistencí dosáhly uspokojivých výnosových výsledků, zatímco konvenční hybridy měly průkazné problémy s adaptabilitou na tyto podmínky.

Graf 1: Produkční pokusy Rapool 2018/2019 s různými termíny setí a intenzitami hnojení dusíkem, lokalita = Hohenlieth (Německo)
 Graf 1: Produkční pokusy Rapool 2018/2019 s různými termíny setí a intenzitami hnojení dusíkem, lokalita = Hohenlieth (Německo)
Vyšší vitalita a produkce biomasy na podzim u těchto nových TuYV hybridů zajišťuje vyšší efektivitu příjmu N a flexibilitu v N-hnojení. Díky vyššímu nárůstu rostlinné hmoty jsou TuYV odrůdy schopny přijmout z půdy více dusíku, a tak redukovat ztráty N způsobené jeho vymýváním v průběhu zimy.  To umožňuje přizpůsobit hnojení dusíkem na jaře. Zdravotní stav TuYV hybridů získává výhody rezistence vůči TuYV a také intenzivního růstu na podzim, čímž jsou tyto moderní odrůdy všeobecně odolnější chorobám a škůdcům. Intenzivní podzimní vývoj umožňuje odrůst tlaku škůdců (např. dřepčíkovi). Všechny tyto výhody vycházející z TuYV rezistence jsou kombinovány v naší hvězdě TEMPTATION. Je to nastupující vedoucí odrůda trhu řepky v České republice.

TEMPTATION: Vysoký výnos a snadná organizace sklizně

TEMPTATION byl dominantním hybridem v registračních pokusech České republiky 2019. Své přednosti prokázal také v dalších pokusech. Rapool sleduje několik let mlátitelnost odrůd.  Tento znak je důležitý pro ekonomickou efektivnost pěstování řepky. Rozhodujícím faktorem je čas a průběh dozrávání. Jakákoliv plodina, která nedozrává rovnoměrně, zhoršuje mlátitelnost a výnos. Díky svým vlastnostem TEMPTATION vyniká nad jinými odrůdami.  Již při prvním datu sklizně TEMPTATION  dosáhl svého maximálního výnosu a v porovnání s ostatními odrůdami byl výnosově nejlepším hybridem. V tento termín sklizně měl již zralý stonek, což umožnilo snadnou sklizeň (Graf  2). V druhém sklizňovém termínu (o 11 dní později) jsme pozorovali další vysychání lodyhy, které bylo doprovázeno mírným snížením výnosu v porovnání s prvním termínem sklizně, ale toto snížení výnosu nemělo vliv na celkové prvenství TEMPTATIONu.

Graf 2: Rapool – pokus s mlátitelností 2018/2019, lokalita = Hohenlieth (Německo), 12 testovaných odrůd
 Graf 2: Rapool – pokus s mlátitelností 2018/2019, lokalita = Hohenlieth (Německo), 12 testovaných odrůd

 

Obvykle lepší zdravotní stav je spojen s pomalejším zráním stonku. To může při nevhodně zvoleném (předčasném) termínu sklizně způsobit více vody v mlátičce a vyšší potřebu energie pro mlácení.

Na základě pokusů můžeme říci, že TEMPTATION je odrůda, která je nejen velmi výnosná, ale kromě toho rychle snižuje obsah vody při dozrávání, čímž redukuje náklady na sklizeň a tím se stává pro pěstitele atraktivnější.          

DUPLO: Nová výnosová stabilita s TuYV rezistencí             
Graf 3: DUPLO vykazuje vysokou výnosovou stabilitu. Zdroj: DSV interní pokus LP531 2017/18, výběr zkoušených odrůd
 Graf 3: DUPLO vykazuje vysokou výnosovou stabilitu. Zdroj: DSV interní pokus LP531 2017/18, výběr zkoušených odrůd

V období častých výkyvů počasí je důležité mít odrůdy, které mají širokou adaptabilitu poskytující vyšší flexibilitu v nepříznivých podmínkách a výnosovou stabilitu. Hlavní předností hybridu DUPLO je odolnost vypadávání semen, což se projevilo v posledních pokusných letech vysokou výnosovou stabilitou  (Graf  3). DUPLO tak nabízí nové možnosti pro pěstitele, kteří se nechtějí spoléhat jen na velmi dobrý zdravotní stav, ale oceňují vysokou stres-toleranci odrůdy a vysokou výnosovou stabilitu. Po úspěšném vstupu mimořádné TuYV rezistentní odrůdy TEMPTATION na trh ČR Rapool představuje nový hybrid ze svého inovativního šlechtění, který je mocným řešením pro obtížné podmínky pěstování.

Rene Brand
mezinárodní produktový manažer Rapool

Barbara Henze
NPZ