Udržitelné řešení pro vyšší efektivitu pěstování řepky

V posledních letech se pěstování řepky dostalo pod velký tlak. Politická rozhodnutí (zákaz používání neonikotinoidních mořidel), klimatické změny (vysoké teploty a sucha), zvýšení infekčního tlaku nových škůdců (mšic), nestabilní tržní prostředí, to vše jsou výzvy při snaze o dosažení úspěšného výnosového výsledku.Evropští šlechtitelé řepky předpokládali tyto komplikace již před několika lety. Adaptovali své šlechtitelské programy a nabídli novou generaci TuYV hybridů, která je mocným nástrojem pro produkci řepky v roce 2020. Interní analýzy prokazují, že tato generace hybridů řepky se vyznačuje větší produkcí rostlinné hmoty před zimou a vyšší flexibilitou při jarním hnojení.

 

Ozimá řepka patří se svým vysokým výnosovým potenciálem k nejatraktivnějším plodinám v evropském osevním postupu. V posledních letech se pěstování řepky dostalo pod velký tlak. Politická rozhodnutí (zákaz používání neonikotinoidních mořidel), klimatické změny (vysoké teploty a sucha), zvýšení infekčního tlaku nových škůdců (mšic), nestabilní tržní prostředí, to vše jsou výzvy při snaze o dosažení úspěšného výnosového výsledku.

Evropští šlechtitelé řepky předpokládali tyto komplikace již před několika lety. Adaptovali své šlechtitelské programy a nabídli novou generaci TuYV hybridů, která je mocným nástrojem pro produkci řepky v roce 2020. Interní analýzy prokazují, že tato generace hybridů řepky se vyznačuje větší produkcí rostlinné hmoty před zimou a vyšší flexibilitou při jarním hnojení. Co to znamená pro pěstování řepky v následujících letech?

Testování nových genotypů je jednou z tradičních aktivit úspěšného šlechtitele. Tento přístup je jednou z nejdůležitějších filozofií také pro RAPOOL. Po úspěšné registraci nových kandidátů pokračujeme s dalším interním testováním, abychom nabídli pěstitelům nejlepší hybridy vhodné pro jejich podmínky pěstování.

Rapool v Polsku vytvořil ve spolupráci se šlechtitelskou stanicí NPZ v Gole speciální interní zkušební síť pro testování nových hybridů řepky. V těchto pokusech je testováno vybrané portfolio nových kandidátů pro registraci společně s na trhu již zavedenými odrůdami. Experiment zahrnuje soubor 6 odrůd, 5 různých dávek dusíku, 2 termíny setí (normální + pozdní) a je uspořádán ve 3 opakováních ve znáhodněném systému bloků.

Dlouhodobý přístup k takové pokusnické síti je ve spojení s praktickými zkušenostmi bez diskuze velkým přínosem zvláště při hodnocení minulých extrémních ročníků. Zatímco v roce 2017 bylo setí v důsledku vydatných dešťů ovlivněno příliš vlhkými podmínkami, které vedly k mohutnému nárůstu biomasy, setí 2018 bylo ovlivněno suchem, které se projevilo růstem kořenů do větších hloubek. Kromě toho jsme pozorovali, že pozdě seté varianty měly před zimou podobný vývoj jako varianty seté v normálním termínu (o 14 dní dříve).

Kromě vývoje rostlin před zimou jsme u našich vybraných odrůd hodnotili také vývoj jednotlivých rostlin s ohledem na obsah sušiny. Za tímto účelem jsme odebírali vzorky rostlin z různých parcel a hodnotili je samostatně. Graf č. 1 jasně prokazuje výhodu našich nových TuYV kandidátů v roce 2017/2018 z hlediska ochrany před nově se vyskytujícím virem a také dokumentuje silnější vývoj porostu před zimou vyšším přírůstkem hmoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké jsou první závěry po dvouletém intenzivním zkoušení? Nová generace Rapool šlechtění se vyznačuje:  

  1. Rychlým vývojem před zimou
  2. Silněji vyvinutou biomasou s větším obsahem sušiny jednotlivých rostlin
  3. Vyšším příjmem dusíku před zimou

Zvláště poslední bod je velmi důležitý, neboť se dají předpokládat další politické, respektive společenské změny. Trend je zřejmý. Budoucnost hnojení dusíkem bude ovlivněna důrazem na ochranu životního prostředí, přičemž hnojení dusíkem bude limitováno v celkovém množství a rozdělení v průběhu vegetace. To vyžaduje udržitelná řešení pro naše zákazníky na různých trzích v Evropě.

Na základě dvouleté analýzy z Polska můžeme potvrdit, že naše moderní hybridy jsou již adaptovány na nižší potřebu dusíku. Zatímco odrůdy v roce 1990 potřebovaly více než 6 kg N/100 kg výnosu1, dnes hybridy vyžadují jen 4,7 kg N/100 kg na 100 kg výnosu2. To podtrhuje šlechtitelský pokrok moderních hybridů s ohledem na zvýšenou efektivitu využití dusíku a současně poukazuje na důležitou roli šlechtění při řešení současných výzev při pěstování řepky.

 

Graf č. 2 velmi dobře ukazuje pozitivní korelaci mezi rychlým vývojem rostlin před zimou a výnosovým potenciálem v následující sklizni. Můžeme v něm pozorovat, že naše moderní hybridy jsou schopné vytvořit uspokojivý výnos 3,22 t/ha (sloupec 0 kg N) i bez hnojení dusíkem na jaře díky jejich intenzivnímu vývoji a nárůstu biomasy. Následující sloupce dávky dusíku 60 kg N/ha a 120 kg N/ha jasně ukazují nejvyšší výnosový efekt 20%, respektive 10%. Další zvýšení dávky dusíku již nemá tak výrazný vliv na zvýšení výnosu a snižuje se tím ekonomický efekt takového zákroku. Tyto výsledky potvrzují údaje z rozsáhlé studie UFOP v Německu (2006 - 2009), kde odrůdové reakce na různé dávky dusíku byly podobně prokázány na dobře vyvinutých porostech řepky na podzim3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již několik let prezentujeme výhody TuYV hybridů a jejich výnosový potenciál v evropských pokusech. Vedle již vysvětleného přínosu vyššího přírůstku objemu rostlinné hmoty na podzim pozorujeme také další klíčový faktor vyplývající ze srovnání efektivity využití dusíku TuYV rezistentních hybridů a konvenčních hybridů.

 

Graf č. 3 znázorňuje výnosové výsledky z let 2018 a 2019 v závislosti na úrovni hnojení dusíkem. V případě TuYV rezistentních hybridů byla jednoznačně prokázána výnosová reakce dokazující výhodu těchto hybridů také za nepříznivých podmínek pěstování (viz sloupec 120 kg N/ha). Na základě složitých a velmi odlišných podmínek počasí pěstitelského roku 2017/2018, respektive 2018/2019, které byly charakteristické velmi vlhkým průběhem počasí na podzim 2017 a suchým podzimem 2018 způsobujícím nevyrovnané vzcházení a následným suchým průběhem jara s vysokými „letními“ teplotami, můžeme pozorovat, že moderní hybridy s TuYV rezistencí dosáhly již při úrovni výživy 120 kg N/ha vyšších výnosů než konvenční hybridy při dávkách dusíku 180 kg nebo dokonce 240 kg N/ha. To znamená, že nová generace TuYV hybridů prokázala vyšší efektivnost využití dusíku a nabízí tak příležitost pěstitelům pro řešení nižší úrovně hnojení dusíkem, které bude do budoucna prosazováno.

Další zajímavé závislosti vyplývají z kombinace úrovně výživy dusíkem a termínu setí.

Graf č. 3 znázorňuje výsledky našich na trhu významných konvenčních hybridů ve srovnání s Rapool TuYV nově nastupujícími hybridy. Nové TuYV rezistentní hybridy vykázaly vyšší výnosovou stabilitu a vyšší výnosový potenciál při pozdějších termínech setí. Tento efekt je zvláště viditelný při dávkách 120 kg N/ha při pozdním termínu setí. Tato kombinace poukázala na limity testovaných odrůd a ukázala již zmiňovaný genetický potenciál, který se projevil za nepříznivých podmínek počasí v roce 2018 a 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše pokusy byly vedeny ve dvou rozdílných letech s různými podmínkami počasí během vzcházení rostlin. Období setí v roce 2017 bylo mimořádně mokré, což ovlivnilo vývoj rostlin, které vytvořily mělký kořenový systém. V roce 2018 probíhalo vzcházení za extrémního sucha. To prodloužilo dobu vzcházení a rostliny vytvořily hlubší kořenový systém. Statistické analýzy ukázaly, že zpoždění termínu setí o 14 dní se projevilo snížením výnosu (4,4 t/ha v normálním termínu setí ve srovnání s výnosem 3,8 t/ha při pozdním termínu setí). Nicméně v případě vodního deficitu během setí se vyplatí počkat se setím a vybrat vhodnou odrůdu s rychlým počátečním vývojem a TuYV rezistencí. Taková odrůda nabízí vyšší nárůst hmoty, jak potvrzují výsledky z roku 2018.

Zdravé odrůdy dovolují efektivnější využití aplikovaného dusíku, což samozřejmě pozitivně ovlivňuje ekonomiku pěstování. Nové výsledky z roku 2019 jsou důkazem nastupujícího úspěchu nové TuYV generace hybridů Rapool. TEMPTATION je moderním hybridem, který ve sklizni 2019 dominoval v celé řadě poloprovozních a maloparcelkových pokusů a zároveň na běžných plochách v praxi.

Nové hybridy od RAPOOL: TEMPTATION, KELTOR, DOMINATOR, DUPLO, rozšiřují portfolio o nový výnosový potenciál a nové důležité agronomické vlastnosti, které umožní přizpůsobení technologií pěstování budoucím limitům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rapool Polsko, pokusy s hnojením dusíkem 2018 & 2019, lokalita: Gola (Polsko)

 

Dr. hab. Witold Szczepaniak, Chair of Agricultural Chemistry and Environment Biogeochemistry, Poznań University of Life Sciences

Artur Kozera, Product Manager Rapool Polska sp. z o.o.

Rene Brand, International Product manager of Rapool

 

Překlad: Ing. Jaroslav Špunar, CSc., Ing. Pavel Ježek, Ph.D., Bc. Pavel Stárek

 

[1] Zdroj: Entrup & Oehmichen – Textbook of crop production, edition 2: crops (2000), page 530 ff.

[2] Zdroj: Rapool – internal data

[3] Zdroj: Sieling, Sauermann, Kage; UFOP – trial to optimize the N fertilization; N = 12 trials (2006 – 2009)