IRC Berlin 2019: mezinárodní řepkový kongres

Společnost Rapool sdružuje několik německých šlechtitelů, kteří pod tímto společným názvem přinášení na evropský trh mnoho odrůd ozimé řepky, které jsou pro pěstitele zajímavé svým výkonem i dalšími užitnými vlastnostmi. Přestože se společnost zaměřuje pouze na tuto plodinu, o to více je jí věnováno pozornosti. Při příležitosti Mezinárodního řepkového kongresu, který v letošním roce hostil Berlín, se na pořádané tiskové konferenci blíže prezentovala také společnost Rapool, která byla jedním z hlavních sponzorů tohoto setkání nejvýznamnějších vědeckých osobností zabývajících se výzkumem této zajímavé plodiny.

Sídlo společnosti Norddeutsche Planzenzucht se skleníky a linkou na zpracování osiva se nachází na ostrově Poel
 Sídlo společnosti Norddeutsche Planzenzucht se skleníky a linkou na zpracování osiva se nachází na ostrově Poel

Pořádaný kongres byl skutečným svátkem všech, kteří se věnují výzkumu řepky. V sedmi sekcích věnujících se základním oborům výzkumu byly po 3 dny přednášeny prezentace ze všech koutů planety, kde se výzkumu této plodiny věnují. Na přednášky navazovala posterová sekce, kde na více než 400 panelech byly prezentovány výsledky výzkumu. Z mezinárodního hlediska je velká pozornost věnována rozvoji nové genetické metody CRISPR, kde především čínští vědci prezentovali řadu zkušeností s tímto nástrojem. Je jen škoda, že se evropské zemědělství k této technologii obrací zády. V Evropě je pozornost věnována především rozvoji odolnosti hlavním chorobám řepky jako je hlízenka, foma, nádorovitost nebo virózy. Daří se také rozvíjet odolnosti a zlepšení ochrany proti nepříznivým podmínkám. U ochrany rostlin je věnována pozornost nejenom běžným fungicidům, ale také dalším postupům zvyšujícím odolnost rostlin a jejich nutriční kvalitu včetně možností dalšího uplatnění. Samostatnou kapitolou byla také agrotechnika pěstování řepky, kdy byla podrobně prezentována témata od zakládání, přes výživu až po sklizeň. Na tuto sérii přednášek navazovala možnost poznat specifika německého zemědělství a navštívit farmáře i výzkumné a šlechtitelské firmy. Kongres se koná jednou za 4 roky a další pokračování v roce 2023 se již chystá v australském Sydney.

Během kongresu byla uspořádána mezinárodní tisková konference společnosti Rapool-Ring GmbH, na kterou navázala prohlídka šlechtitelských provozů na severu Německa. Fungování společnosti Rapool-Ring GmbH představil její ředitel Dietmar Brauer, který je také majitelem jedné ze sdružených šlechtitelských společností Norddeutsche Planzenzucht. Součástí sdružení jsou dále společnosti Deutsche Saatveredelung a W. Von. Bories Eckendorf. Díky spojenému úsilí při vývoji nových odrůd a jejich distribuci na evropské trhy se daří dosahovat dobrých výsledků tak, aby nabídka odpovídala požadavkům v jednotlivých zemích. Při činnosti fi rmy je důraz kladen na 5 základních pilířů, které zajišťují další rozvoj: zkušenosti - dané 120 lety působení, šlechtění - podporované nejširší sítí v Evropě, výnos - nabízeny pouze hybridy s maximálním výnosem, kvalita - kompletní testování a ošetření osiva před distribucí pěstitelům a spolupráce - zajištující předávání zkušeností při výběru osiva i během celé vegetace.

Ředitel společnosti Rapool Ring pan Dietmar Brauer vystoupil také na Mezinárodním řepkovém kongresu v Berlíně
 Ředitel společnosti Rapool Ring pan Dietmar Brauer vystoupil také na Mezinárodním řepkovém kongresu v Berlíně
Při šlechtění nových odrůd ozimé řepky jsou používány moderní postupy, kdy jsou produkovány pouze hybridní odrůdy, při výběru linií je věnována pozornost mnoha parametrům, od výnosu a obsahu oleje, přes agronomické parametry jako je odolnost stresu, chorobám nebo herbicidům v rámci sytému odolnosti imazamoxu, až po kvalitativní parametry, kdy je sledován obsah jednotlivých složek oleje, bílkovin a dalších složek obsažených v semeni. Výsledkem je získání nových mateřských linií, ze kterých jsou produkovány experimentální hybridy. Při vzniku nových hybridů je využíváno metody dihaploidů pro urychlení vývoje inbredních linií. Pro testování těchto linií je využívána selekce pomocí markerů, kdy je na genomu ověřováno zastoupení požadovaných znaků, jako je odolnost chorobám, tolerance herbicidům, nebo složení mastných kyselin atd. Takovýto rozsah činnosti umožňuje sdílení kapacit a široká základna pro testování. Celkově v rámci skupiny Rapool působí 13 šlechtitelských stanic a dalších 180 zkušebních lokalit rozesetých po celé Evropě od Francie až po Rusko. Přestože svojí velikostí je společnost ve svém oboru řazena mezi středně velké, díky tomuto rozšíření disponuje největší šlechtitelkou sítí v celé Evropě.

Historie společnosti Rapool se začala psát v roce 1974, kdy byla oficiálně založena. Na rozvoj pěstování řepky měla velký vliv ropná krize, která zasáhla západní Evropu v roce 1973, a hledali se možnostijak snížit závislost na této surovině po razantním nárůstu ceny na světových trzích. V následujících letech byly uvedeny první liniové odrůdy a po 21 letech v roce 1995 byla uvedena první hybridní MSL řepka, kterou v roce 2018 následoval první úspěšný Ogu-INRA hybrid Hornet. V dalších letech následovalo uvedení hybridů odolných herbicidům obsahujícím imazamox, rezistentních k fomě a nádorovitosti. V loňském roce bylo novinkou zavedení rezistence viru žloutenky vodnice (TuYV). Hlavní inovací letošního roku bylo uvedení hybridu s novým způsobem rezistence k nádorovitosti košťálovin do pokusů.

Testování odolnosti řepky olejky proti fomové hnilobě a hlízence obecné ve výzkumném centru NPZ Innovation
 Testování odolnosti řepky olejky proti fomové hnilobě a hlízence obecné ve výzkumném centru NPZ Innovation

Zaváděním nových postupů ve šlechtění se daří urychlovat také nárůst výnosu řepky. V době intenzivního šlechtění liniových dvounulových odrůd byl roční nárůst výnosu 27 kg. Přínosem hybridů je také urychlení pokroku a nárůstu výnosu, který činí 44 kg/rok a neustále se daří udržovat lineární nárůst výkonnosti.

Tak jak uvedl Dietmar Brauer již na začátku, je velká pozornost věnována kvalitě dodávaného osiva, kdy je veškeré osivo sklizené u množitelů dodáno do čističek Rapool, kde dojde k vyčištění a dosušení na požadovanou hodnotu. Následuje certifi kace osiva dle požadovaných standardů, které překonávají zákonné požadavky pro uvádění osiva na trh. Po úspěšném splnění všech požadavků a namoření osiva dojde k jednotnému zabalení a expedice na jednotlivé trhy. Tento postup prezentoval Dietmar Brauer také přímo na čistící lince ve vlastní společnosti Norddeutsche Planzenschutz, kde jsou samostatně skladovány jednotlivé sklizené šarže a je tak minimalizováno riziko záměny. Celkově je zdě skladováno až 15 tis. t sklizené řepky, čekající na zpracování.

Testování odolnosti řepky olejky proti fomové hnilobě a hlízence obecné ve výzkumném centru NPZ Innovation
 Testování odolnosti řepky olejky proti fomové hnilobě a hlízence obecné ve výzkumném centru NPZ Innovation
Na této stanici sídlící na ostrově Poel v Baltském moři probíhá také intenzivní šlechtění řepky a krmných plodin. V nově vystavěných sklenících a laboratořích jsou prováděny rozbory i provokační testy, ověřující vlastnosti jednotlivých testovaných materiálů. Historie působení této rodinné společnosti sahá až do 18. století, kdy zde nepřetržitě hospodaří i přes velké vlivy při změnách politických systémů, které se zde v minulosti odehráli. Se šlechtěním zde v roce 1897 započal Hans Lembke a již od roku 1905 byla na trh dodávána řepka s jeho jménem.

Pro vznik nových hybridů je třeba mnoho specifických technik a vzhledem k jejich náročnosti jsou využívány spojené kapacity ve výzkumném centru NPZ Innovation v Gross Lüsewitz nedaleko Roztoku. Společnost pracuje nejen pro Rapool, ale i pro další fi rmy. Díky vybavení je možno provádět stanovení genetických markerů požadovaných znaků, zjistit obsah v malých vzorcích a využít další moderní metody. In vitro i na rostlinách je stanovována odolnost chorobám, kdy je hlavní důraz kladen na fomu, hlízenku, verticilium a nádorovitost. Na laboratoře navazují skleníky a klimaboxy s řízenými podmínkami a 65 ha polních pokusů.

Činnost společnosti Rapool se zaměřuje na jarní a ozimou a řepku. Jarní řepka nalézá uplatnění především v Rusku. V Evropě v současnosti zaujímají odrůdy od společnosti Rapool plochu více ne 2,5 mil. ha, což je téměř třetina celkové výměry řepky. To je umožněno především neustálým zvyšováním výkonnosti a využíváním nejnovějších inovací při zavádění nových hybridů řepky.

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál 8/2019