ATORA - dvakrát zlatá, všestranně dokonalá

Nová výnosová úroveň semen a oleje, ohromující vitalita rostlin, vynikající zimovzdornost, výborný zdravotní stav a odolnost proti poléhání jsou základní charakteristiky hybridu s kompaktním patrem šešulí a polopozdní raností ke sklizni. Inovativní šlechtění hybridu ATORA přináší navíc významné zlepšení „fitness“ kondice rostlin v průběhu celé vegetace, čímž napomáhá řešit některé aktuální problémy při pěstování řepky.

REKORDNÍ VÝNOSY SEMEN NAPŘÍČ EVROPOU

ATORA je výjimečným hybridem s fantastickou plastičností. Velmi vysoké výnosy semen a oleje podává napříč celou Evropou, kde je nyní ke sklizni 100.000 ha. V roce 2017 ATORA dosáhla nadprůměrných výsledků na 116 ze 136 zkušebních lokalit. Ve sklizni 2017 stojí opět svými výnosy semen v čele mnoha odrůdových i technologických pokusů a na běžných plochách v praxi. ATORA je úřadujícím vítězem poloprovozních pokusů SPZO v ČR (sortiment B, 106,7 %) i na Slovensku (114,5 %). ATORA již podruhé stvrzuje, že je mimořádným hybridem s cílem podat maximální výnos v každém ročníku.

Zdroj: SPZO 2017, POP SPZO 2016/17 Česká republika, výnos semen (t/ha), sortiment B, 10 lokalit, Výsledky pokusů SPZO 22.–23.11. 2017, *dle průměrné červencové ceny 10.406 Kč/t
 Zdroj: SPZO 2017, POP SPZO 2016/17 Česká republika, výnos semen (t/ha), sortiment B, 10 lokalit, Výsledky pokusů SPZO 22.–23.11. 2017, *dle průměrné červencové ceny 10.406 Kč/t
ROZHODUJÍCÍ FAKTOR VÝNOSU

Dokonale prošlechtěný zdravotní stav hybridu ATORA s nadprůměrnými odolnostmi vůči významným chorobám řepky vede k jistějšímu dozrávání také v ročnících se zvýšeným infekčním tlakem chorob. ATORA nabízí posunutý práh odolnosti také vůči verticiliu, chorobě jejíž negativní vliv na výnos nabývá v posledních letech na významu.

HYBRID S RAZANTNÍM STARTEM

S Atorou přichází vysoká rychlost v počátečním vývoji rostlin. Vitalita mladých rostlin při zapojování porostu, tedy míra pokryvnosti pozemku listovou plochou, je podle ÚKZÚZ u ATORY prokazatelně nejvyšší. Rychlý počáteční vývoj rozšiřuje okno pro setí a významně snižuje riziko poškození rostlin škůdci a při stresových situacích na podzim. ATORA je hybridem vhodným pro střední až pozdní výsevy. Při ranějších výsevech je účelné tyto porosty brzdit morforegulátory dříve a to již na 4.-5. listu.

POVINNÁ ZIMNÍ VÝBAVA JAKO STANDART

Zimovzdornost je jedním z nejdůležitějších znaků ve šlechtitelské činnosti Rapool. Genetika Rapool zajišťuje rostlinám nejen přežití během zimy, ale toleruje také náhlé poklesy teplot na jaře. Nízký úbytek rostlin po zimě, nízký úbytek listové plochy a excelentní mrazuvzdornost. ATORA vítězí v suchých a mrazivých kontinentálních zimách.

Mohutný kořenový systém ATORY s rychlým vývojem, je zárukou vysoké kompenzační schopnosti hybridu.
 Mohutný kořenový systém ATORY s rychlým vývojem, je zárukou vysoké kompenzační schopnosti hybridu.
PROKAZATELNĚ TOLERANTNÍ K VIRÓZÁM

Mohutný kořenový systém ATORY s rychlým vývojem, je zárukou vysoké kompenzační schopnosti hybridu.

Virus žloutenky vodnice (TuYV) se stal novým omezením výnosu řepky ozimé.  Na základě výsledků z oficiálních pokusů v Německu (BSV/EUSV2 2016 Bundes- und EU-Sortenversuch Winterraps 2016), je hybrid ATORA klasifikován jako vysoce tolerantní vůči viru TuYV. Z vysoké výnosové variability mezi odrůdami a lokalitami je patrný i různý stupeň tolerance jednotlivých odrůd k infekci. Hybrid ATORA vykazuje vynikající výnosy s nejnižší variabilitou dokonce i při velmi vysokých intenzitách infekce TuYV.

REKORDNÍ VÝNOSY OLEJE

Novou dimenzi představuje ATORA také ve výnosu oleje. Kombinací vysokého výnosu semen s obsahem oleje překračujícím 50 % (v sušině semen) posouvá hranici výnosu oleje z hektaru. Výsledky v ČR = 110 % (ÚKZÚZ 2014–2016) a 1. místo ve výnosu oleje v POP SPZO – sortiment A v roce 2016, stejně tak v roce 2017 (sortiment B).

Rychlý počáteční vývoj a pravděpodobně i odrůdová odlišnost v barvě porostu stojí za nižším výskytem a poškozením hybridu Atora mšicemi.

KOMPENZAČNÍ SCHOPNOST SE V PRAXI CENÍ

Zdroj: SPZO 2017, POP SPZO 2016/17 Slovensko, výnos semen (t/ha), sortiment B, 4 lokality, Výsledky pokusů SPZO 22.–23.11. 2017, tab. 6, str. 26, *dle průměrné červencové ceny 10.406 Kč/t
 Zdroj: SPZO 2017, POP SPZO 2016/17 Slovensko, výnos semen (t/ha), sortiment B, 4 lokality, Výsledky pokusů SPZO 22.–23.11. 2017, tab. 6, str. 26, *dle průměrné červencové ceny 10.406 Kč/t

V praxi jsou známé zkušenosti s novým hybridem již z jeho druhé sklizně. Suché období v době vzcházení zapříčinilo na mnohých porostech nově zakládaných řepek mezerovitosti. Naproti tomu některé rané výsevy ještě před srážkami byly v klíčení brzděny půdním škraloupem. To vše jsou běžné situace, se kterými se v praxi setkáváme téměř v každém roce. Pěstitelé potvrzují rozdíly ve vitalitě rostlin, v růstu kořenů, ve zdravotním stavu i v menší míře poškození mšicemi.

S výčtem zlepšených znaků je patrné, že s hybridem ATORA nastoupila nová generace řepky, která vedle nové výnosové úrovně přináší díky detailně prošlechtěného celého spektra významných hospodářských vlastností rostlin také mimořádnou výnosovou stabilitu. Svým výnosovým projevem v rámci ČR, ale i celé Evropy Atora tuto typickou vlastnost šlechtění Rapool bez výjimky podrthuje.