Hybridy RAPOOL pro rekordní výnosy v praxi

Šlechtitelská činnost společnosti Rapool je založena na unikátním komplexním šlechtitelském programu ozimé a jarní řepky. Zahrnuje oba dva hybridizační programy, které díky své genetické variabilitě nabízejí řešení pro všechny půdně - klimatické podmínky České republiky a všechny úrovně intenzity vedení porostu.

 
 
Pěstitelé tak mohou bez výrazných pěstitelských rizik využívat například: maximální rentability při pěstování hybridu MARATHON, vysoké výno­sové odezvy při intenzivním pěstování hybridu INSPIRATION, dokonalé výbavy na stres hybridu SHERPA a nejranějších sklizní při zachování vysoké výnosové úrovně hybridů ROHAN a ORIOLUS. Šlechtění s důrazem na odolnosti vůči chorobám, především pak fómě, hlízence a verticiliu umožňuje jistější nasazení také v bezorebných technologiích.

Své nezastupitelné místo zde má šlechtění zaměřené na rasově specifickou rezistenci vůči nádorovitosti brukvovitých (MENTOR), šlechtění polotrpasličích hybridů (TROY) a hybridů CL technologie (VERITAS CL).  

Nový vítr do specifických podmínek pěstování

Široká genetická základna je schopna poskytnout nejvhodnější linie splňující nejpřísnější selekční kritéria také pro specifické podmínky pěstování. Výsledkem jsou nové hybridy významně přesahující výkonem průměr ostatních zkoušených hybridů v extrémně suchých stanovištích, písčitých a kamenitých půdách (SHREK) a na těžkých, jílovitých a studených půdách (MERCEDES).

Nosné hybridy Rapool v praxi 2015 opět bodovaly

Nosné hybridy MARATHON, INSPIRATION, SHERPA a ROHAN podávají stabilně nadprůměrné výnosy napříč celou republikou.  V celkovém průměru dosáhly u členů SPZO v loňské sklizni vynikajícího průměru 3,79 t/ha. Tyto výsledky lze považovat za velmi objektivní, neboť shromážděné údaje reprezentují sklizňovou plochu téměř 40 tisíc hektarů. Srovnáme-li tento výsledek s republikovým průměrem, pak hybridy Rapool přinesly těmto pěstitelům o 0,32 t/ha více, což v tržbách při průměrné červencové ceně 9. 879,- Kč činí přínos 3167,- Kč na každý hektar.

Rentabilita hybridů RAPOOL v praxi 2015 Zdroj: šetření SPZO - členské podniky, sklizeň 2015, ČSÚ Praha
 Rentabilita hybridů RAPOOL v praxi 2015 Zdroj: šetření SPZO - členské podniky, sklizeň 2015, ČSÚ Praha

Stabilní výnosy na vrcholu možností

MARATHON je mimořádně stabilní hybrid s obrovským výnosovým potenciálem. Dosahuje vysokých výnosů v základní i intenzivní technologii pěstování. Vynikající výnosová stabilita hybridu se projevila již v minulých letech za různých pěstebních podmínek. Po špičkových výnosech v registračních zkouškách s rel. výnosem semen 111 % pokračuje na vrcholu výnosových možností také v následujících ročnících 2013–2015 v POP (poloprovozních pokusech) SPZO. MARATHON nabízí stabilně velmi vysoký výnos semen a oleje z hektaru, odolnost vůči poléhání, velmi dobrý zdravotní stav a bezproblémovou úroveň přezimování. Z pohledu obsahu oleje hybrid disponuje nadprůměrnou olejnatostí semen 48,91 % (v sušině semen, ÚKZÚZ 2015) s nízkým obsahem glukosinolátů.

Vyšší efektivita příjmu dusíku

Nejen poskytnout vysoké výnosy, ale i možnost efektivněji nakládat se spotřebou dusíku je významnou předností kompaktních hybridů v čele s hybridem MARATHON. Tyto hybridy netvoří enormně přerostlé porosty náročné na hnojení N, efektivně využívají N ve prospěch vysokého výnosu semen a vysoké olejnatosti (viz graf). MARATHON dosáhl v průměru dvou let 2014 – 2015 nejvyššího výnosu (6,49 t/ha) při základní agrotechnice s úrovní hnojení N 180 kg/ha a bez použití RR a fungicidů. Při intenzivním vedení porostu hybrid dosahuje oproti základní úrovni 6 % nárůstu ve výnosu semen. Plastičnost hybridu podtrhuje mohutně rozvětvené kořenové vlášení zabezpečující dostatečné zásobení vodou a živinami. Tímto významně zvyšuje rentabilitu pěstování ozimé řepky.

Vysoká rentabilita při pěstování hybridu Marathon Zdroj: pokusy pro SDO 2014-2015, reakce odrůd na pěstování v podmínkách základní (ZA) a intenzivní (IA) agrotechniky
 Vysoká rentabilita při pěstování hybridu Marathon Zdroj: pokusy pro SDO 2014-2015, reakce odrůd na pěstování v podmínkách základní (ZA) a intenzivní (IA) agrotechniky

Král České praxe a hybrid pro intenzivní agrotechniku

Od kořenů až po šešule se INSPIRATION vzdaluje habitu ostatních odrůd. Robustní kořen, robustní lodyhy, robustní a pevné, erektivně postavené šešule zaujmou. Kombinace vysoké zimovzdornosti, dobrého zdravotního stavu a dobré odolnosti proti poléhání opět posouvá hranice výnosu i v rozdílných půdněklimatických podmínkách pěstování. INSPIRATION představuje absolutní špičku v reakci na intenzitu pěstování. Ve žních 2013 hybrid poprvé zvítězil v rámci členských podniků SPZO v kategorii středních odrůd s osevní plochou 500– 5.000 ha výnosem 4,26 t/ha. Ve sklizni 2014 se stal již nosným hybridem a s výnosem 4,52 t/ha opět jedním z nejvýnosnějších. INSPIRATION ve sklizňovém roce 2015 pečetí své královské postavení v praxi výnosem 3,95 t/ha.

Výnos „velkých“ odrůd s osevní plochou nad 5000 ha v roce 2014/15. Zdroj: SPZO
 Výnos „velkých“ odrůd s osevní plochou nad 5000 ha v roce 2014/15. Zdroj: SPZO

Specialista do sucha „zelený obr“ SHREK

S nástrahami počasí v nehostinných podmínkách písčitých a kamenitých půd se přichází poprat nový „zelený obr“ – hybrid SHREK. Nová genetika hybridu přináší mimořádně vysoké a stabilní výnosy také v přísuškových oblastech. Výsledky ze suchých oblastí v zemích registrace – Slovensko, Maďarsko a Polsko dávají dobrý předpoklad jeho výjimečné schopnosti obstát v těchto podmínkách. V ČR dosáhl středně raný až polopozdní hybrid v prvním roce zkoušení 2014/15 nejvyššího výnosu semen 107 % (6,20 t/ha) v rámci pokusů SEK.

Shrek vyniká mohutností rostlin, časnějším nástupem do jarní vegetace s časným kvetením. Výnosovou stabilitu podtrhuje vysoká odolnost vůči poléhání, výborný zdravotní stav a vysoká HTS.

Výsledky pokusů s odrůdami SEK 2014/15, odrůdy 1. rokem Zdroj: SPZO, vysledky pokusů s odrůdami SEK (Společny evropsky katalog), n=6, 100 % = 5,77 t/ha (průměrny vynos všech zkoušenych odrůd)
 Výsledky pokusů s odrůdami SEK 2014/15, odrůdy 1. rokem Zdroj: SPZO, vysledky pokusů s odrůdami SEK (Společny evropsky katalog), n=6, 100 % = 5,77 t/ha (průměrny vynos všech zkoušenych odrůd)

Hybrid pro nejobtížnější podmínky pěstování - skutečný „offroad“ od Rapool

Vítězem v pokusech s odrůdami společného evropského katalogu se stal mistr v ringu těžkých jílovitých půd, studených a mokrých stanovišť, hybrid MERCEDES.

Nová robustní genetika Mercedesu přináší vysokou výnosovou stabilitu také v tvrdých podmínkách pěstování a na nejobtížnějších pozemcích. Kombinace rychlosti počátečního vývoje a utváření kořenové soustavy s výrazně vyšším podílem kořenového vlášení umožňuje lépe přijímat živiny i na problematických půdách s menším množstvím vzduchu a na půdách nízké bonity.

Výnos "středních" odrůd u členů svazu 2015 Zdroj: SPZO 2015, výnos "středních hybridních" odrůd s osevní plochou 500 - 5 000ha
 Výnos "středních" odrůd u členů svazu 2015 Zdroj: SPZO 2015, výnos "středních hybridních" odrůd s osevní plochou 500 - 5 000ha

Mercedes vyniká výjimečnou úrovní přezimování v rámci celé Evropy a je mimořádně vhodný také pro redukované technologie zpracování půdy. Nástup do jarní vegetace má MERCEDES vlivem delší regenerace pozvolný. Také delší období dlouživého růstu rozšiřuje aplikační okno pro použití růstových regulátorů. Vytváří středně vysoké rostliny. V ranosti kvetení a zrání hybrid patří k polopozdním odrůdám. V rovnoměrnosti dozrávání (šešulí i slámy) se řadí mezi vysoce homogenní hybridy. V ČR ve sklizni 2015 dosáhl druhý nejvyšší výnos v kategorii středních odrůd s osevní plochou do 5000 ha.

JISTOTA STABILNĚ VYSOKÝCH VÝNOSŮ

V praxi zavedené hybridy Rapool MARATHON, INSPIRATION a SHERPA přinášejí vyšší výkon a vyšší výnosovou stabilitu. Z pohledu ranosti k termínu setí a termínu sklizně se velmi dobře doplňují s hybridy ROHAN a ORIOLUS. Efektivní management spotřeby dusíku kompaktních hybridů MARATHON, ORIOLUS, SHERPA a ROHAN efektivně využívají N ve prospěch vysokého výnosu semen a vysoké olejnatosti. Tímto zvyšují rentabilitu pěstování řepky.

Využitím v odrůdové skladbě kombinace hybridů Rapool je možné velmi dobře rozložit rizika a nástrahy většiny ročníků. V některých letech dosahují vyššího výnosu odrůdy pozdnější v jiných letech zase ranější. O tom, kdy a která skupina poskytne vyšší výnos, rozhoduje vždy počasí.

Nástupem nové generace šlechtění hybridů MERCEDES, SHREK a ATORA je reálné posouvat výnosové možnosti řepky v praxi na úroveň 6 t/ha.

Bc. Pavel Stárek Rapool CZ s.r.o.